PLAY – pelillisyys työelämävalmiuksien kehittämisessä -hanke

Play-hankkeen tärkeimpänä kysymyksenä on ollut, miten vahvistetaan opiskelijoiden metataitoja.

Hankkeen lähtökohtana on opettajilta esiin nousseet tarpeet. Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien valmiudet pitkäjänteiseen opintojen suorittamiseen, tiimimäiseen työskentelyyn sekä itseohjautuvuuteen ovat havaintojen mukaan heikentyneet. Miten meillä on lähdetty etsimään ratkaisuja näiden työelämässä tarpeellisten metataitojen vahvistamiseksi? Millä keinoin pienentää opintojen keskeyttämisriskiä?

Hankkeella haetaan uusia pelillistettyjä ratkaisuja siihen, kuinka työelämävalmiuksia tulisi ammatillisessa koulutuksessa kehittää ja samalla varmistetaan opinnoissa suoriutuminen tai eteneminen. Tuloksena on työelämävalmiuksien pelillisen kehittämisen vinkkipankki ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle. Sataedu hallinnoi hanketta ja osatoteuttajana toimii Erilaisten oppijoiden liitto ry. ESR-hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus ja toiminta-aika on 1.8.2020-31.12.2022.

Opiskelijoiden metataidot

Hankkeen tärkeimpänä kysymyksenä on ollut, miten vahvistetaan opiskelijoiden metataitoja. Millaisia pelillisiä keinoja löytyy työelämävalmiuksien kehittämiseen? Pelillistettyjä ratkaisuina hankkeen suunnittelussa ajateltiin pelin kaltaisten elementtien, pelisuunnittelun ja pelimekanismien hyödyntämistä muussa kuin pelien kontekstissa, joka lisää motivaatiota. Hankkeessa on tähän mennessä toteutettu pilotointeja kohderyhmänä oleville liiketalouden opintoalan opiskelijaryhmille. Olemme kokeilleet VR-laseilla virtuaalista työhaastattelua, kokeilleet ryhmänä toimimista ja tiimityöskentelyä virtuaalisessa pelimaailmassa ja luoneet omia virtuaalitapahtumia. Aloittavien opiskelijoiden kanssa on orientaatio-opinnoissa tehty tehtäviä, joilla harjoitetaan oppimistaitoja tai kilpailtu (esim. matematiikka/ maantieto- oppimispelissä). Sataedun oppilaskunnan kanssa on myös keskusteltu siitä, miten opiskelija-tutorit voisivat olla erilaisten oppijoiden tukena ja millaisia pelillisiä ratkaisuja oppilaskunta voisi tuoda omalta osaltaan ohjauksellisesta näkökulmasta mukaan.

Pelillisyydestä olemme havainneet, että tehtävä ei saa olla liian vaikea, muuten se ei kiinnitä opiskelijan huomiota riittävästi. Myös ohjelmistojen käyttöönotto vaatii alkuun ohjausta paljonkin. Hyvä valmistautuminen myös opiskelijan puolelta helpottaa rohkeaa osallistumista, esimerkiksi VR-lasien kanssa. Opiskelijoita kuitenkin houkuttelee selvästi kilpailullisuus tai oman tavoitteen saavuttaminen. Joskus oman tason valitseminen tai siinä selvän haasteen ottaminen kuitenkin vaatii opiskelijalta todellista motivaatiota. Motivaation kasvattaminen ja sen mittaaminen onkin hankkeen aikana ollut esillä – uskomme pienten ratkaisujen toimivan tässä, esimerkkinä verkkokurssin etenemisen seuraaminen tai värikoodit oppimisympäristössä, onnistuminen testeissä tai mobiilipelit oppitunnin aiheista.

Erilaiset oppimistyylit

Opintojen alkuun on suunniteltu ”erilaiset oppimistyylit” koulutusta ja harjoituksia, jotka kuuluisivat osana opintojen orientaatiojaksoa. Tarkoitus on esitellä oppimisen tuen välineitä ja erityisesti digitaalisia helppokäyttöisyystoimintoja, joita löytyy valmiina oppilaitoksessa käytettävässä o365 ympäristöstä. Ajatus on, että opiskelija hyötyy opiskelutekniikoista ja pyrkimys on arjen taitojen sekä metataitojen vahvistamiseen positiivisen pedagogiikan avulla. Kun opiskelijoille on saatu tietoa, voidaan palata aiheeseen kokeilujen kautta tai harjoitusten yhteydessä ja varsinkin, kun opiskelijalle tulee haasteita eri vaiheessa jonkin aineen kohdalla tai vaikka itsenäisissä kursseissa, hän voisi palata opittuihin metodeihin tai hyödyntää mahdollisia oppimisen apuvälineitä.

Syksyn pilottien (VR kokeilu työhaastattelusimulaatio ja virtuaalitapahtuman kokeilu Glue-ympäristössä) opiskelijoiden palautteiden perusteella opetusharjoitusten erilainen toteutus lisäsi mielenkiintoa opiskeluun. Opiskelijoilla oli myös kokemuksia siitä, että metataitoja pystyi vahvistamaan, kun harjoituksissa käytettiin yhteistyötaitoja, päättelykykyä, neuvottelutaitoa, ideointia tai tiedonhakua varsinaisen tehtävän ohella. Suurimman osan mielestä tehtävät sopivat työelämätaitojen kehittämiseen. Hankkeen yhtenä tavoitteena onkin saada lisättyä havaintoja työelämävalmiuksien / metataitojen opiskelusta opiskelijoiden keskuudessa.

Oikea asenne kannustaa opiskelijaa kasvamaan työelämän ”hyväksi tyypiksi”

Sataedussa järjestettiin jokaisen opintoalan koulutuspäivien yhteydessä Play-hankkeen järjestämä ja EOL erityisasiantuntijan Pasi Sarsaman luotsaama koulutus aiheena ”Miten meillä tehdään hyviä tyyppejä”. Sarsama on mukana hankkeessa Erityisten oppijoiden liitosta ja kertoi erilaisista oppijoista sekä oppimisen tuen välineistä. Koulutuksissa käytiin keskustelua ja nostettiin esiin havaintoja omista opiskelijaryhmistä ja opettajuuden muutoksesta. Kaikki saivat koulutuksista jotain uutta ja osalle eri digitaaliset apuvälineet olivat hyvin vieraita.

Kokemuksina näistä nousi kiinnostus ja tärkeitä huomioita siitä, kuinka pienillä toimilla, oppimisen tuen välineillä tai keinoilla voi helpottaa erilaisia oppijoita. Opettajien keskuudessa yllätyttiin siitä, kuinka helposti saatavilla oppimistekniikoita tukevat keinot ovat jo käytössä oleviin oppimisympäristöihin. Totesimme, että koulutus koettiin tärkeäksi ja ajankohtaiseksi. Tavoitteena on, että ammatillinen koulutus tuottaa hyviä tyyppejä työelämää varten. Pelilliset keinot ja opinnoissa tukeminen toivottavasti lisää näitä tärkeitä metataitoja.

Asenteessa on havaittu muutosta ja jatkokoulutuksille on ollut toivetta, apukeinoja siis tarvitaan. Positiivista on, että niitä myös käytetään. Palautteiden mukaan haluttiin kokeilla eri digitaalisia ja pelillisiä menetelmiä, pohtia niiden hyödyntämistä oman tiimin toiminnoissa ja ratkaista opiskeluja haastavat ongelmat, jos niitä opiskelijaryhmissä on. Olemme voineet ohjata opettajia tiedonhakuun Erilaisten oppijoiden liiton sivulle ja Oppimisen apuvälinekeskukseen etsimään konkreettisia tuen välineitä. Myös lisätietoa erilaisista oppijoista ja oppimistyyleistä kaivattiin – samaa aihetta voisi siis lisätä niin opiskelijoiden orientaatiojaksolle kuin opettajien täydennyskoulutuksiin.

Kirjoittaja:

Anna Taimi (anna.taimi@sataedu.fi )

PLAY-hankkeen projektipäällikkö

Yhteiset opinnot tiimivetäjä, kouluttaja