Vertaistukitoiminnan päämääränä on saada nuoria mukaan yhteisiin tapaamisiin.

JÄSENJÄRJESTÖT-SARJA: Oppimisti eli Lahden seudun erilaiset oppijat Ry

Oppimisti on paikallinen lukijärjestö, joka toimii etujärjestönä henkilöille, joilla on lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksia. Lahden seudun erilaiset oppijat ry:n eli Oppimistin toiminnan tavoitteena on edistää ja tukea luki-vaikeuksisten henkilöiden ja heidän läheistensä hyvinvointiaan ja toimintakykyä sekä yhdenvertaisuutta.

Yhdistys jakaa tietoa luki-vaikeudesta sekä muista oppimisvaikeuksista asianomaisille, heidän läheisilleen ja heidän kanssansa työskenteleville. Yhdistys lisää yleistä tietämystä, miten oppimisvaikeudet vaikuttavat yksilön arkeen, ja miten oppimisvaikeus voidaan ottaa huomioon esimerkiksi opinnoissa ja työelämässä.

Oppimistin puheenjohtajan Birgitta Grönholm kiteyttää Oppimistin toiminnan: ”Se on pieni yhdistys, jolla on suuri ego.” Yhdistyksessä ei ole paljon jäseniä, mutta toiminta on aktiivista ja sen tavoitteena on edistää jäsenten etuaja ja vaikuttaa alueella muun muassa päättäjiin, jotta erialiset oppijat huomioidaan tasavertaisina toimijoina Lahdessa ja sen lähialueella.

Nuorten vertaistuki on osallistavan toiminnan ydintä

Nuorten hyvinvointi ja tuen tarve on polttava aihe Lahdessa. Birgitta Grönholmin mukaan nuorten tilanne korostaa Oppimistin nuorten vertaistukitoiminnan tärkeyttä.  Toiminnan päämääränä on saada matalalla kynnyksellä tai melkein ilman kynnystä nuoria mukaan yhteisiin tapaamisiin kerran viikossa.  Vertaistuessa on onnistettu, kun nuori löytää oman harrastuksen ja rohkenee lähteä siihen mukaan.

Nuorille, joilla on oppimisvaikeuksia, onnistumisen ja osallistumisen kokemukset ovat oleellisia. Lukivaikeus heikentää usein nuoren uskoa omaan osaamiseensa ja toimijuuteensa. Hahmotusvaikeus voi tehdä muun muassa omassa kotikaupungissa liikkumisesta haasteellista. Nuorten toiminnassa tutustutaan yhdessä erilaisiin harrastuksiin.

Grönholm painottaa, että pienenä aluejärjestönä toiminnan rakenteet on haluttu pitää keveinä. AVI tukee Lahden seudun erialisten oppijoiden lasten ja nuorten liikunnallista toimintaa.

Liikunta on erilaisille oppijoille myös kuntouttavaa ja yhdessä tutusta kokoontumispaikasta uuteen tutustumiskohteeseen mennessä nuoret oppivat liikkumaan myös kaupungilla. Nuorten vertaistoiminta on suunnattu 7. luokkalaisista aina 18 vuoteen saakka.

Yhdistyksen joustavasta tavasta toimia on hyvä esimerkki aikuisille suunnattu toimina, jota toteutetaan Pop Up tyyppisesti. Tänä vuonna aikuiset ovat muun muassa käyneet keilaamassa. Myös aikuisille suunnatussa toiminnassa yhteinen toiminnallisuus ja osallistaminen ovat lähtökohtina yhtä lailla kuin nuorten toiminnassa.

Lahden seudun erialiset oppijat ovat alueella aktiivisia vaikuttajia

Lahden seudun erilaiset oppijat on perustettu syksyllä 2005. Yhdistys on ollut aktiivisesti mukana vaikuttamassa alueensa toimintaan. Grönholm toteaa, että vaikuttamisen painopistettä suunnataan tarpeen mukaan. Tänä vuonna on painotettu vertaistoimintaan sekä jäsentoimintaan antamalla jäsenille jäsenmaksuton vuosi Covid-19 pandemian vuoksi. Syksyllä on hyvä liittyä mukaan, koska ensimmäinen jäsenmaksu uusille jäsenille tulee vasta 2022.

Tänä vuonna vertaistoiminta on ollut keskiössä sekä Covid -19 pandemian vuoksi, että yhdistys on Ihan samat – vertaisoppimista ja kohtaamisia erilaisille oppijoille ESR-hankkeen ohjausryhmässä. Hankkeessa LAB ammattikorkeakoulun ja Kiipulan erityisammattioppilaitoksen opiskelijat harjoittelevat yhdessä toimimista ja saavat valmiuksia työelämään, oppivat yrittäjyyttä ja saavat ymmärrystä esteettömyydestä, saavutettavuudesta sekä oppivat taitoja toimia yhdessä erityistä tukea tarvitsevien nuorten kanssa. Grönholm odottaa innolla muun muassa hankkeen tuloksista Calia-kirjastoon tehtyä kuunnelmaa.  Ihan samat- hankkeen kuunnelmalla kehitetään oppilaitosten ja työnantajien välistä vuoropuhelua.

Lahden seudun erilaiset oppijat on myös parhaillaan Osallisuus kortteli -hankeen ohjausryhmässä. Hankkeen kohderyhmänä ovat tulevaisuuden sote-ammattilaiset. Erilaisten oppijoiden liiton hallinnoimissa ESR-hankkeissa Taitotuunaajat ja Oppimisen olohuone (2016–2020 ja 2021) Oppimisti oli sekä ohjausryhmässä ja vahvasti organisoimassa Lahden Vauhdittamossa ja Ohjaamossa tehtyjä pilottijaksoja.

Oppimistin toiminnassa on tekemisen meininkiä. Puheenjohtaja Birgitta Grönholm toteaa, että pitää ajatella isosti, jotta saa isoja aikaiseksi. Yhdistys on verkostoitunut Lahden seudulla hyvin ja pitää verkostojen vuoropuhelua aktiivisena.

Toiminta suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä

Viime vuosien hankkeet, joihin Oppimisti on yhdistyksenä osallistunut ovat kaikki edistäneet erilaisen oppijan kohtaamista. Grönholmin mukaan kunnioittava ja arvostava tasa-arvoinen vuorovaikutus on keskeistä erilaiselle oppijalle. Hän jatkaa, että silloin saa olla sellainen kuin on, oma itsensä, riippumatta onko kyseessä aikuinen tai nuori. Lukivaikeus on henkilön ominaisuus ja kun ominaisuutta ei tarvitse peitellä tai hävetä, aukeaa kohtaaminen sille tarkoitetulle aiheelle.

Lahden seudun erilaiset oppijat ry:n puheenjohtaja Birgitta Grönholm

Birgitta Grönholm sanoo perheiltä, saatu palaute on, että he luottavat ohjaajiin yhdistyksen toiminnassa. Myös nuoret saavat yhdistyksen toiminnassa perustietoa oppimisvaikeuksista ja osallistumalla pääsevät toimintaan mukaan. He ovat itse aktiivisia toimijoita, eivät kohteita tai objekteja.

Tulevaisuudessa Oppimistin visio on kehittää toimintaa niin, että autetaan erilaista oppijaa kohtaamaan arjen haasteita ja kokemusaisantuntijatoiminnan aktivoiminen.

Lahden seutu tervetuloa mukaan Oppimistin toimintaan!

Lisätietoja: Facebook.

Twitter: https://twitter.com/Oppimisti  

Instagram: oppimisti.fi

Oppimisti nettisivutOppimisti