Hahmotushäiriössä on kyse vaikeuksista käsitellä ja muokata näönvaraista tai tilallista informaatiota mielessä sekä luoda toimintaa tukevia mielikuvia.

LukSitko 2/19: Mentorikoulutuksesta eväitä hahmotushäiriöisen henkilön tukemiseen

Hahku-hankkeen mentorikoulutuksen tavoitteena on, että
koulutuksen käyneet henkilöt toimivat vapaaehtoisina tukihenkilöinä hahmotushäiriöiselle aikuiselle arjen tilanteissa sekä hankkeen verkkosivuilta löytyvän Hahmola-sivuston harjoitteiden tekemisessä. Haastattelussa mentorikoulutukseen osallistunut Valma-luokan opettaja Tapio Piilola.

”Lähdin mukaan mentorikoulutukseen avoimin mielin
ja ilman ennakko-odotuksia. Opettajan työssäni olen kohdannut monenlaisia hahmottamisen haasteita opiskelijoissa, ja kiinnostus saada lisää tietoa aiheesta nousi omien kokemusteni kautta. Toiveissa oli saada teoriatietoa ilmiön taustalle”, kertoo Tapio.

Oppimisvaikeuksien taustalla saattaa olla myös hahmotushäiriöitä, joista tyypillisimpiä ovat vaikeudet matematiikan oppimisessa sekä luetun ja kuvallisen materiaalin ymmärtämisessä. Hahmotushäiriöt voivat vaikeut- taa myös kirjoittamista, kokonaisuuksien hahmottamista, tiedon soveltamista, useasta tietolähteestä tulevan tiedon yhdistelyä ja tietorakenteiden muodostamista.

Tapio on pitkän linjan järjestöaktiivi, joka on toiminut mm. työnohjaajana monille vapaaehtoistyötä tekeville.

”Tällä hetkellä teen työnohjausta maahanmuuttajia avustaville vapaaehtoisille. Minulle on luontevinta olla mukana niin, että autan ja tuen muita ihmisiä pääsemään omaan parhaimpaansa”, kuvailee Tapio omaa rooliaan järjestötoiminnassa.

Parasta on yhdessä tekeminen

”Koulutuksen parasta antia on ehdottomasta ollut se porukassa miettiminen, ja samassa koulutuksessa olevan vaimoni Jaanan kanssa olen voinut peilailla asioita koti- matkalla. Ryhmässä on mukana sekä kokemusasiantunti- joita että heitä, jotka kohtaavat hahmottamisen vaikeuksia

”Mielestäni tällaiselle koulutukselle ja tukihenkilötoi- minnalle voisi olla enemmänkin kysyntää järjestöpuolella. Koulutus lisää ymmärrystä ihmisten ajattelu- ja hahmo- tustapojen moninaisuudesta ja tämä on kenelle tahansa järjestö- ja vapaaehtoistyötä tekevällä tärkeä taito”, pohtii Tapio.

FAKTAA HAHMOTUSHÄIRIÖSTÄ

– Hahmotushäiriössä on kyse vaikeuksista käsitellä ja muokata näönvaraista tai tilallista informaatiota mielessä sekä luoda toimintaa tukevia mielikuvia.

– Hahmottamisen haasteet voivat liittyä esim. esineiden tunnistamiseen ja löytämiseen, etäisyyksien hahmottamiseen, kokoamiseen ja muok- kaamiseen liittyvään toimintaan tai ympäristössä liikkumiseen ja suunnistamiseen.

HAHKU-hankkeen logo.

Lisätietoja koulutuksista HAHKU-hankkeen sivuilta: www.hahku.fi/koulutus

Teksti: Asta Ruodemäki, Hahku-hanke
Artikkeli on julkaistu LukSitko-printtilehdessä 2/19